Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Pomoc żywnościowa - 2024 /nabór wniosków/

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

CELE PROGRAMU:

21 maja 2024
Czytaj więcej o: Pomoc żywnościowa - 2024 /nabór wniosków/

2023 rok

9 maja 2024
Czytaj więcej o: 2023 rok

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie zatrudni osobę na opiekunkę domową w miejscowości Łukta.

16 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Informacja

Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 zapewnia  wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Celem Programu w ramach modułu 1 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży z terenu Gminy Łukta. Celem Programu jest również ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji i wymagających wsparcia. Realizacja Programu ma służyć także poprawie stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych. Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

5 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie w 2024 roku realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program ma na celu:
1.    Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
2.    Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
3.    Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
4.    Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Wartość programu wynosi 102 530,40 zł
Dofinansowanie dla gminy Łukta wynosi 102 530,40 zł

19 marca 2024
Czytaj więcej o: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024”

„OTWARTE DRZWI” w ramach Kampanii „Biała Wstążka”

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Jest również osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

7 grudnia 2023
Czytaj więcej o: „OTWARTE DRZWI” w ramach Kampanii „Biała Wstążka”