Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie

Gdzie szukać pomocy?

WYKAZ INSTYTUCJI I PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC RODZINIE NA TERENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO

Lp.

Instytucje i placówki

Kontakt

Forma pomocy

1

Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Mazurska 2

14-105 Łukta

783 682 273

- poradnictwo: profilaktyka

 i rozwiązywanie problemów alkoholowych

- pomoc psychologiczna

2

Poradnia Rodzinna

Przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Czarnieckiego 3,
14-100 Ostróda

(89) 646 59 05

-  poradnictwo: przedmałżeńskie, małżeńskie doradztwo
w zakresie naturalnego planowania rodziny i komunikacji międzyosobowej

3

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna

ul. Leśna 6
14-300 Morąg

(89) 757 20 11

-  terapia rodzinna, terapia indywidualna i zbiorowa, poradnia logopedyczna dla dzieci,
-  poradnictwo pedagogiczne dla rodziców, pomoc dzieciom
z trudnościami w nauce

4

Oddział „Johanniter”

ul. Sienkiewicza 15
14-100 Ostróda

(89) 646 93 88

-  materialna: leki, środki opatrunkowe,
- opieka: dojazdy do chorych,

-  inna: urządzenia rehabilitacyjne

5

Stacja socjalna „Johanniter”
ul. Pomorska 23
14-300 Morąg

(89) 757 53 92

- materialna: leki, środki opatrunkowe,
-opieka: dojazdy do chorych, pielęgnacja, dowóz na badania lekarskie i laboratoryjne,
-  inna: urządzenia rehabilitacyjne, środki czystościowe, odzież, pościel, bielizna

6

Poradnia Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień
ul. Warmińska 23
14 – 300 Morąg

(89) 757 22 41

morag@twojezdrowie.med.pl

- poradnictwo: poradnia zatrudnia psychiatrę i terapeutów 

7

Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy
w rodzinie
ul. Olsztyńska 2
14 – 100 Ostróda

(89) 646 03 81

- poradnictwo: wsparcie psychiczne, podstawowe porady prawne, pierwszy kontakt,
- opieka: pilotowanie przypadków

8

Punkt informacyjno – konsultacyjny
ds. Uzależnień i Przemocy
ul. Dworcowa 7
14 – 300 Morąg

(89) 757 23 73

- poradnictwo: pedagog, psycholog, radca prawny, terapeuta uzależnień, konsultant – MONAR-u

9

Oratorium dla dzieci i młodzieży

Św. Dominika Savio

ul. Filtrowa 1
14 – 100 Ostróda

(89) 646 4692

 

www.oratorium-ostroda.lap.pl

- poradnictwo: spotkania
z ciekawymi ludźmi, pogadanki

10

Gminny Ludowy Klub Sportowy „WARMIAK”

ul. Mazurska 2
14 – 105 Łukta

(89) 647 50 76

- poradnictwo: propagowanie sportu,

11

Świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi

ul. Dworcowa 7
14 – 300 Morąg

(89) 757 23 73

-  poradnictwo: zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci na bazie szkół i świetlic wiejskich,
- inna: terapia indywidualna, konsultacje

12

Świetlica Terapeutyczna

ul. Sportowa 1
14 – 100 Ostróda

(89)  646 41 41

- poradnictwo: terapeutyczne, psychologiczno – pedagogiczne,
- inna: terapia indywidualna, konsultacje

13

Gminny Ośrodek Kultury

Ul. Kościelna 2B

14-105 Łukta

(89) 646 64 64

gok@goklukta.pl

facebook.com/pages/GOK-Łukta

- Upowszechnianie kultury, wiedzy,

działania informacyjne, wystawy,

imprezy okolicznościowe 

- zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

14

Świetlice
Opiekuńczo – wychowawcze

Miejscowości: Pelnik, Łukta, Florczaki, Ględy, Ramoty, Mostkowo
14 – 105 Łukta

(89) 647 58 21

(89) 647 59 67

- poradnictwo: zajęcia edukacyjno – profilaktyczne i komputerowe,

15

Ognisko pracy pozaszkolnej

ul. Warszawska 17
14 – 105 Łukta

(89) 647 51 35

- zajęcia pozalekcyjne

16

Związek Harcerstwa Polskiego

ZHP Hufiec Ostróda
ul. Sienkiewicza 28
14-100 Ostróda

(89) 646 20 36
(89) 646 94 51

- organizacja czasu wolnego dzieci
i młodzieży

17

ZHP Hufiec Morąg

ul. Wenecka 1
14-300 Morąg

 

- organizacja czasu wolnego dzieci
i młodzieży

Specjalny Ośrodek
Szkolno–Wychowawczy

ul. Olsztyńska 9a
14 – 310 Miłakowo

(89) 758 74 06

- poradnictwo: pedagogiczne

18

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Szymanowo 2
14 – 300 Morąg

(89) 757 45 69

sosw@interia.pl

- poradnictwo: rehabilitacja, resocjalizacja, logopedia

19

Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy

ul. Grunwaldzka 13
 14 – 100 Ostróda

(89) 646 26 51

- poradnictwo: dydaktyka, opieka wychowawcza,
-  finansowa: dożywianie,
- materialna: wyposażenie
w odzież
- opieka całodobowa

20

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Ostródzie

ul. Grunwaldzka 19A
14 – 100 Ostróda

(89) 646 49 29

-  rehabilitacja i terapia,
- wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka,
- wychowanie przedszkolne
i realizacja obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki,
- opieka terapeutyczna,
-  wspieranie rodzin

21

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. 11 Listopada 25
14 – 100 Ostróda

(89) 646 93 34

sds@mops.ostroda.pl

-  poradnictwo: terapia zajęciowa
-  opieka dzienna
-  inna: dożywianie

22

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Grunwaldzka 19 a
14 – 100 Ostróda

(89) 646 49 29

Placówka wsparcia dziennego dla osób z upośledzeniem umysłowym – typ B

23

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Szkolna 12

14-300 Morąg

(89) 672 3451

Świadczenie usług opiekuńczych i bytowych dla osób psychicznie chorych

24

Dom Pomocy Społecznej
 MOLZA
14 – 105 Łukta

(89) 647 50 51

-  opieka całodobowa

25

Dom Pomocy Społecznej
Im. Michała Archanioła

Ul. Gdańska 14

14-106 Szyldak

(89) 647 65 65

Szyldak@dps.pl

- placówka całodobowa dla osób przewlekle, psychicznie chorych

26

Środowiskowy Dom Samopomocy

„Ostoja”

ul. Sienkiewicza 15

14-100 Ostróda

(89) 646 08 95

 

pkps.cis.ostroda@wp.pl

- poradnictwo: terapia zajęciowa

 - opieka dzienna
-  inna: dożywianie

27

Środowiskowy Dom Samopomocy

Tarda

14-140 Miłomłyn

(89) 646 08 95

pkps.cis.ostroda@wp.pl

-  poradnictwo: terapia zajęciowa

 - opieka dzienna
-  inna: dożywianie

28

Rodzinny Dom Pomocy
– Usługi Opiekuńcze dla Seniorów

Reszki 5,

14-100 Ostróda

501067649

- Świadczenie usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych

29

Rodzinny Dom Pomocy „Leoniszki”

Samborowo

ul. Szkolna 19b,

14-100 Ostróda

695826174

- Świadczenie usług opiekuńczych i bytowych dla osób starszych

30

Dom Opieki

14-300 Morąg,

ul. Malinowa 8

608586273 dom.opieki.modrzew@wp.pl

- placówka całodobowa dla osób starszych i obłożnie chorych

31

Dom Odzyskanych Dla Życia „Markot”
w Marwałdzie
Marwałd 56,

14-120 Dąbrówno

(89) 647 44 44

- placówka całodobowa

32

Przytulisko przy Kościele Zielonoświątkowym,

14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 7

(89) 757 69 73

„ ogrzewalnia”, odzież, drobne artykuły żywnościowe

33

Warsztaty Terapii Zajęciowej

14-300 Morąg

ul. Wróblewskiego 15

(89) 757 63 60

tpdmorag@wp.pl

wtzmorag@wp.pl

- edukacja os. niepełnosprawnych i ich rodzin, sport, turystyka, kultura, krajoznawstwo, rehabilitacja społeczno-zawodowa

34

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ul. Sienkiewicza 15

14-100 Ostróda

(89) 646 08 93

- placówka całodobowa, odzież, drobne artykuły żywnościowe

35

Socjalizacyjna Placówka
opiekuńczo – wychowawcza

Dom dla Dzieci im. Sybiraków
Szymonowo 14
14 – 330 Małdyty

(89) 758 60 13

- opieka całodobowa,
- terapia pedagogiczna,
- praca z rodziną naturalną

36

Socjalizacyjna Placówka
opiekuńczo – wychowawcza

Dom dla Dzieci Bezpieczny Start

Szymonowo 14
14 – 330 Małdyty

(89) 758 60 13

szymonowo@wp.pl

- opieka całodobowa,
- terapia pedagogiczna,
- praca z rodziną naturalną

37

Socjalizacyjna Całodobowa Placówka
opiekuńczo – wychowawcza

Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK”
ul. Żeromskiego 19
14 – 300 Morąg

(89) 757 46 53

- opieka całodobowa,
- terapia pedagogiczna,
- praca z rodziną naturalną

38

Socjalizacyjna Całodobowa Placówka
opiekuńczo – wychowawcza

Dom dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK I”
ul. Żeromskiego 19
14 – 300 Morąg

(89) 757 46 53

- opieka całodobowa,
- terapia pedagogiczna,
- praca z rodziną naturalną

39

Socjalizacyjna Całodobowa Placówka
opiekuńczo – wychowawcza

Dom dla Dzieci
i Młodzieży „PROMYK II”
ul. Żeromskiego 19
14 – 300 Morąg

(89) 757 46 53

- opieka całodobowa,
- terapia pedagogiczna,
- praca z rodziną naturalną

40

Biuro Pełnomocnika ds. P i RPA
ul. Olsztyńska 2
14 – 100 Ostróda

(89) 646 03 80

(89) 646 03 82

- poradnictwo: profilaktyka
i rozwiązywanie problemów alkoholowych

41

Poradnia  Leczenia Uzależnień

14 – 300  Morąg

ul. Warmińska 23

przy NZOZ

 

(89) 757 22 41

morag@twojezdrowie.med.pl

- poradnictwo: psycholog, psychiatra, pomoc terapeutyczna
i psychologiczna z zakresu uzależnień, przemocy w rodzinie

42

Poradnia Leczenia Uzależnień

Ul. Kościuszki 2

14-100 Ostróda

(89) 642 95 50

- poradnictwo: psycholog, psychiatra, pomoc terapeutyczna
i psychologiczna z zakresu uzależnień, przemocy w rodzinie

43

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

NZOZ MEDICAL CENTER

Ul. Jagiełły 1 b

14-100 Ostróda

(89) 646 32 26

- poradnictwo: psycholog, psychiatra, pomoc terapeutyczna
i psychologiczna z zakresu uzależnień, przemocy w rodzinie

44

Gabinet Psychologiczny
 ul. Jagiełły 2A
14 – 100 Ostróda

 

502 166 567

- poradnictwo: psycholog, psychiatra, pomoc terapeutyczna
i psychologiczna z zakresu uzależnień, przemocy w rodzinie

45

Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy
w rodzinie
ul. Jagiełły 1b
14 – 100 Ostróda

(89) 642 11 61

- poradnictwo: pierwszy kontakt, wsparcie psychiczne, podstawowe, porady prawne (grupy wsparcia)  

46

Gminna Komisja ds.
P i RPA
ul. Twarda 12
14 – 140 Miłomłyn

(89) 642 58 27

mgops@milomlyn.pl

- poradnictwo: profilaktyka
 i rozwiązywanie problemów alkoholowych

47

Punkt Konsultacyjny
ul. Twarda 12
14 – 140 Miłomłyn

(89) 642 58 27

mgops@milomlyn.pl

- poradnictwo: pomoc terapeutyczna, pierwszy kontakt

48

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Kościuszki 21
14 – 120 Dąbrówno

(89) 647 40 87

- poradnictwo: profilaktyka
i rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Łukta
Data utworzenia:2018-02-05
Data publikacji:2018-02-05
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2683