Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent rodziny

2019-12-19

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko ASYSTENT RODZINY (na zastępstwo)

Miejsce pracy:

Praca na terenie gminy Łukta
Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie;
wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 998)  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:

znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przepisów o ochronie danych osobowych,
obsługa komputera,
umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
umiejętność pracy w zespole,
odporność na stres,
odpowiedzialność,
kreatywność,
rzetelność,
systematyczność.
Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba która:

nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Do zadań asystenta rodziny należeć będzie:

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
wspieranie aktywności społecznej rodzin;
motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, co trzy miesiące,
monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Wymagane dokumenty:

życiorys (CV)
list motywacyjny
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
Kserokopie dokumentów potwierdzających (ewentualny) staż pracy (oryginały do wglądu),
Kserokopie zaświadczeń potwierdzających (ewentualne) dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu),
Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny,
podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Oświadczenie o niekaralności,
Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
Warunki zatrudnienia:

Praca na zastępstwo;
Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy (pełny etat- 40 godzin tygodniowo) w systemie zadaniowego czasu pracy
Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez GOPS w Łukcie
Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.

Rozstrzygnięcie konkursu świadczenie w 2019r usług zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych skierowanych przez GOPS w Łukcie

2019-07-30

Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia

2019-02-19

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie  informuje, że w ramach projektu RPO- Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019) prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w wieku 50-60 lat.

 Pracodawca lub przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania w wysokości maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie przez 12 miesięcy, pod warunkiem dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji dostępne są na stronie internetowej urzędu: ostróda.praca.gov.pl

 lub bezpośrednio:

- w siedzibie PUP w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5,

- w Filii PUP w Morągu, ul. Dąbrowskiego 8

Informacja o naborze na wolne stanowisko "Asystent rodziny"

2019-02-04

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko ASYSTENT RODZINY (na zastępstwo)

2019-01-04

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko ASYSTENT RODZINY (na zastępstwo)

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko ASYSTENT RODZINY (na zastępstwo)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na „Świadczenie w 2018 roku i 2019 roku usług zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie”

2018-07-11

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na „Świadczenie w 2018 roku i 2019 roku usług zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: „Świadczenie w 2018 roku i 2019  roku usług zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie”

LISTA OFERT WG OCENY KOMISJI:

Nazwa zadania: „Świadczenia w 2018 roku i 2019 roku usług zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie”

Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych – MARKOT w Marwałdzie Marwałd 56 14-120 Dąbrówno

Liczba punktów: 100

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:admin
Data utworzenia:2017-01-25
Data publikacji:2017-01-25
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10410

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-02-04 14:44:38Informacja o naborze na stanowisko asystenta rodzinyOgłoszenia