Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie

Fundusz alimentacyjny

Kryteria przyznania funduszu alimentacyjnego

2018-10-09

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 900 złotych.

Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W bieżącym okresie świadczeniowym 2021/2022 trwającym od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku uwzględnia się dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy czyli za rok 2020.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

do ukończenia przez nią 18 roku życia,

gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 złotych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Czas trwania okresu świadczeniowego 2021/2022 - 1 październik 2021 - 30 wrzesień 2022

Dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się/osoby wychowującej dziecko uprawnione do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Potwierdzenie tożsamości: dokument tożsamości

w przypadku separacji – prawomocny wyrok sądu orzekający separację

rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza nią/odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty/opis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

zaświadczenie organu prowadzącego egzekucję o bezskuteczności egzekucji lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji

zaświadczenie organu prowadzącego egzekucję o kwotach wyegzekwowanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2019r.)

Dochód: (Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA KAŻDEGO PEŁNOLETNIEGO CZŁONKA RODZINY INDYWIDUALNIE

Działalność gospodarcza (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

− w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały)

umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę

umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

UWAGA!

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek

zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;

informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:

datę i rodzaj wydanego orzeczenia,

wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,

okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

WAŻNE!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Inne dane:

Alimenty świadczone na rzecz innych osób/zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy należy potwierdzić poniższymi dokumentami.

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą

Wniosek można złożyć także elektronicznie:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 WSZYSTKIE WNIOSKI DOSTĘPNE NA STRONIE MINISTERSTWA: 

IX. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Łukta
Data utworzenia:2016-04-27
Data publikacji:2016-04-27
Osoba sporządzająca dokument:Michalina Grabowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2501

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-08-02 00:00:00.Fundusz alimentacyjny