Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie

Pomoc społeczna

Zmiana kryteriów dochodowych w pomocy społecznej

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegają kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej:

 • dla osoby samotnie gospodarującej –  776,00 zł (wzrost o 11%),
 • dla osoby w rodzinie – 600,00 zł (wzrost o 14%).

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

 • maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 719,00 zł (wzrost o 11%),
 • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
       kwota minimalna – do wysokości 721,00 zł (wzrost o 11 %);
       
  kwota maksymalna – do wysokości 1.450,00 zł (wzrost o  5%);
 • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1.837,00 zł (wzrost o 4%);
 • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345,00 zł (wzrost o 12%).
Źródło: MPIPS

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Łukta
Data utworzenia:2016-04-27
Data publikacji:2016-04-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2780