Baza teleadresowa organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lipca 2021
Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (stan na m-c czerwiec 2021 r.)
Lp.
Gmina
Nazwa organizacji               
 Rodzaj
organizacji
(fundacja, stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego, organizacja kościelna)
Dane teleadresowe organizacji
Imię                       i nazwisko prezesa lub osoby upoważnionej do reprezentowania  organizacji
Nr
telefonu prezesa lub osoby upoważnionej  do reprezentowania organizacji
Rodzaj świadczonych usług lub udzielanej pomocy dla osób
i rodzin
dotkniętych przemocą
w rodzinie
adres siedziby
telefon
mail
1
Bartoszyce
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie
ul. Pieniężnego 10A
11-200 Bartoszyce
89 762 97 74
pkps_bartoszyce@   poczta.onet.pl
Małgorzata Stankiewicz -
sekretarz
89 762 97 74
Całodobowe schronienie  dla ofiar przemocy.
2
Bartoszyce
 
Stowarzyszenie MONAR   Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna Olsztyn, Filia Bartoszyce
Stowarzyszenie
  ul. Sikorskiego 6
11-200 Bartoszyce
89 764 09 28  606 642 940
iwona.jedwabnik@gmail.com
Prezes Elżbieta Zielińska
22 635 95 09
poradnictwo  rodzinne dla osób używających środków psychoaktywnych i ich rodzin
3
Bartoszyce
 
Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Pomocy Prawnej SAPERE AUDE
Stowarzyszenie
ul. Hubalczyków 2
11-200 Bartoszyce
720 703 255
bartoszyce@
pomocsapereaude.pl
Zbigniew Wróblewski - prezes
516 360 757
Bezpłatna pomoc prawna:
- osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom       im najbliższym,
- świadkom przestępstwa
i osobom im najbliższym.
Bezpłatna pomoc:
psychologiczna, psychiatryczna, psychoterapeutyczna
Bezpłatna pomoc:
- materialno-rzeczowa osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom najbliższym.
Zakup wartości niematerialnych
i prawnych.
4
Braniewo
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej               w Elblągu           Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie
Stowarzyszenie
Plac Józefa Piłsudskiego 5                 14-500 Braniewo
662 171 076
esas_1@wp.pl
Anna Olszewska
55 642 44 25
bezpłatne wspieranie w formie:
- pomocy prawnej, w tym mediacji
- pomocy psychologicznej               i terapeutycznej
- porad osób i kontaktu
- finansowania szkoleń                   i kursów
- finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych
- pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
- pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych
- pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach                           i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę
- finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
5
Miasto
Działdowo
Działdowskie
Centrum Caritas
Organizacja kościelna
ul. Księżodworska 23
13-200 Działdowo
(23) 697 27 04
(23) 697 28 55
dzialdowo@caritas.pl
caritasdzialdowo@o2.pl
Ksiądz Prałat
Daniel
Adamowicz
23 697 27 04
Schronienie, poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne.
6
Miasto
Działdowo
Stowarzyszenie „Wolność od strachu                 w Działdowie”
Stowarzyszenie
ul. Zamkowa 6
13-200 Działdowo
889 088 992
wolnoscodstrachu@o2.pl
Gabriela Nowak
889 088 992
Wsparcie osób i rodzin dotkniętych
przemocą, kształtowanie właściwych postaw, profilaktyka, edukacja.
7
Miasto Elbląg
Elbląskie Centrum
Mediacji                        i Aktywizacji Społecznej
Stowarzyszenie
 
ul. Zw. Jaszczurczego 17/101
82-300 Elbląg
55 642 44 25
esas_1@ wp.pl
Anna
Olszewska
55 642 44 25
Pomoc psychologiczna          
oraz prawna.
8
Miasto Elbląg
Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy       
w Elblągu
Stowarzyszenie
 
Al. Grunwaldzka 31
82-300 Elbląg
55 233 49 23
lkp.elblag@wp.pl
Danuta Janczuk
55 233 49 23
Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, porady prawne, mediacje.
9
Miasto Elbląg
Stowarzyszenie
Katolicki Ruch
Antynarkotyczny
„KARAN”
Oddział
Elbląg
Stowarzyszenie
ul. Królewiecka 197
82-300 Elbląg
55 649 69 49
karan@karan.elblag.pl
ks. Edward Rysztowski
55 649 69 49
Wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, terapeutyczne, terapia uzależnień, diagnostyczne, rodzinne, prawne.
10
Miasto Elbląg
 Caritas Diecezji
Elbląskiej
Organizacja kościelna
ul. Zamkowa 17
82-300 Elbląg
55 232 66 09
caritas.elblag@gmail.com
ks. Wojciech Borowski
55 232 66 09
 Po Poradnia Rodzinna. Poradnictwo psychologiczno-
terapeutyczne, etyczne, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy    w rodzinie, duszpasterskie, konsultacje rodzinne, mediacje
11
Miasto Elbląg
Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych
Stowarzyszenie
82-310 Komorowo Żuławskie 51
604256515
sir@sir.elblag.pl
Beata Wachniewska-Mazurek
brak
Działania konsultacyjno-informacyjne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prowadzenie warsztatów profilaktycznych
12
Miasto Elbląg
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
Organizacja pożytku publicznego
u. 1 Maja 37                 82-300 Elbląg
55 233 82 10
 tpdzo@o2.pl
                                           Anna Wrońska prezes
55 233 82 10
Działania konsultacyjno-informacyjne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjne, realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin
13
Miasto Ełk
Centrum Aktywności Pryzmat Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem  w Ełku
 
Stowarzyszenie
ul. Kościuszki 27a
19-300 Ełk
518 213 707
pokrzywdzeni.elk@pryzmat.org.pl
Jarosław Ruszewski
87 565 02 58
pomoc: prawna, psychologiczna,                         w rozwiązywaniu konfliktów przez mediacje,  tłumacza j. obcego                i migowego, wsparcie doradcy zawodowego, pokrywanie kosztów  świadczeń zdrowotnych  oraz wyrobów medycznych niezbędnych w procesie leczniczym, pokrywanie kosztów zakupów żywności lub bonów żywnościowych, pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal  mieszkalny, pokrycie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych, pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskaniem pomocy, pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia, pomoc opiekuna pokrzywdzonego
14
Miasto Iława
 
 
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejsko-
Gminny w Iławie
Organizacja pożytku publicznego
ul. Chełmińska 1            14-200 Iława
89 649 92 03
tpdilawa@wp.pl
Bożena
Suchocka
89 649 92 03
Pomoc materialna
i dożywianie, działalność opiekuńczo-wychowawcza,
zajęcia reedukacyjno-resocjalizacyjne.
15
Miasto Iława
 
Elbląskie Centrum Mediacji                  i Aktywizacji Społecznej
Stowarzyszenie
Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Chełmińska 1
14-200 Iława
89 649 92 02
pomocilawa@gmail.com
Anna Olszewska
55 642 44 25
Pomoc psychologiczna, pedagogiczna oraz prawna.
16
Kętrzyn
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem           i pomocy Prawnej SAPERE AUDE 
Stowarzyszenie
Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Miejska 7
14-400 Kętrzyn
720 703 275
ketrzyn@pomocsapereaude.pl
Wiesław Kisielewski
720 703 275
Usługi z zakresu pomocy:
 - prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwami i osobom  im najbliższym,
- psychologicznej,
-psychiatrycznej,
- psychoterapeutycznej,
-materialno-rzeczowej osobom pokrzywdzonym przestępstwami i osobom im najbliższym.
 
17
Morąg
 
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy           w Morągu
Organizacja pożytku publicznego
ul. Jana Pawła II 1           14-300 Morąg
89 757 63 60
tpdmorag@wp.pl
Krystyna Sałak
509 876 146
Poradnictwo             
i terapia psychologiczna dla uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu
Samopomocy,
wsparcie i opieka dla dzieci - uczestników świetlicy środowiskowej.
18
Morąg
 
Morąskie
Stowarzyszenie
Wspierania Rodzin
Stowarzyszenie
ul. Żeromskiego 19
14-300 Morąg
89 757 44 40
mostwr@wp.pl
Krystyna
Prajwocka
606 611 825
Poradnictwo
pedagogiczne 
i psychologiczne, pomoc materialna, informowanie            
o instytucjach
wspomagających
rodziny                      
z problemem.
19
Miasto
Mrągowo
Stowarzyszenie
Wielokierunkowej
Pomocy                        
„Remedium”
Stowarzyszenie
 
ul. Kopernika 2C
11-700 Mrągowo
Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej
531 278 298
remedium.mragowo@wp.pl
Bożena Anacka-Olszewska
531 278 298  
Specjalistyczne
poradnictwo
dla osób                     
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne.
20
Miasto
Mrągowo
Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy
Rodzinie „Synapsa”
Stowarzyszenie
ul. Kopernika 2C
11-700 Mrągowo
Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej
89 741 20 20
synapsa@synapsa-mragowo.pl
 
Alicja Nowicka
508 119 296
Telefon zaufania, mediacje, pomoc specjalistyczna, logopedia, biofeedback
 
21
Miasto
Mrągowo
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym          i Pomocy Prawnej SAPERE AUDE
Stowarzyszenie
ul. Kopernika 2C
11-700 Mrągowo
Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej
720 703 280
biuro@pomocsapereaude.pl
Zbigniew Wróblewski
-
- pomoc prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym,
- pomoc psychologiczna, psychiatryczna i psychoterapeutyczna,
- pomoc materialno-rzeczowa osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym,
- pomoc w zakupie wartości niematerialnych i prawnych,
- pomoc psychologiczna świadkom i osobom im najbliższym,
- pomoc w zakresie tłumacza języka migowego.
 
22
Mikołajki
„Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna
 
Stowarzyszenie
ul. Kolejowa 6
11-730 Mikołajki
Centrum Kultury „Kłobuk”
w Mikołajkach
kom. 789 091 144
 ablambert@poczta.onet.pl
Anna Lambert - prezes
kom. 789 091 144
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych  
i ofiar przemocy. Wsparcie terapeutyczne, kierowanie do ośrodków dla osób uzależnionych,
23
Olsztyn
”CARITAS”
Archidiecezji
Warmińskiej
Organizacja kościelna
ul. Grunwaldzka 45
10-125 Olsztyn
89 523 64 02
interwencja7@o2.pl
  olsztyn@caritas.pl
ks. Paweł Zięba
89 535 01 66
Ośrodek
Interwencji Kryzysowej:  pomoc medyczna, poradnictwo prawne, opieka i pomoc stacjonarna, stołówka, łaźnia, schronienie.
24
Olsztyn
Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie
„Sukurs”
Stowarzyszenie
ul. Kopernika 45
10-512 Olsztyn
506 149 505
wm.spr.sukurs@op.pl
Adam Andruszkiewicz
Ewa Lankowska-Janus
600 067 780
 
Poradnia rodzinna                    i placówki opiekuńczo-wychowawcze: poradnictwo
psychologiczne,
dydaktyczne,            
w zakresie problematyki
uzależnień, przemocy                   
w rodzinie, organizowanie poradnictwa prawnego, mediacje rodzinne dla rodziców, osób uzależnionych, sprawców przemocy (w tym na terenie szkół), organizacja czasu dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
25
Olsztyn
Katolickie
Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem             i Rodziną
im. Św. Brata Alberta
Stowarzyszenie
ul. Mazurska 13B
10-519 Olsztyn
89 511 93 32
emzetjot@ wp.pl
Małgorzata
Jesionowska
572 470 602
572 470 603
Świetlica środowiskowa
dla dzieci w wieku
2,5-5 lat wraz                      z warsztatem aktywności zawodowej dla rodziców „Tęczowa
świetlica”.
Poradnictwo
psychologiczne                        i rodzinne, socjoterapia grupowa dzieci, interwencje w środowisku, pomoc socjalna,
wsparcie dla ofiar
przemocy w rodzinie, wsparcie dla osób niepełnosprawnych,
organizacja turnusów rehabilitacyjnych
dla dzieci i ich rodzin.
 
26
Olsztyn
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA”
Stowarzyszenie
ul. Niepodległości 85
10-046 Olsztyn
89 534 99 55
  arka.dom@ wp.pl
 
  akademiajasiaimalgosi@
  gmail.com
Tomasz
Sztachelski
89 534 99 55
Świetlica środowiskowa Dom Dziennego pobytu „ARKA”:
poradnictwo
psychologiczne                      i rodzinne, socjoterapia grupowa dzieci, interwencje w środowisku, pomoc socjalna,
wsparcie dla ofiar
przemocy                   
w rodzinie, organizacja wypoczynku dzieci, zajęcia artystyczne, pomoc
w nauce, dożywianie.
 
27
Olsztyn
Chrześcijańska Misja
Pomocy Ludziom
Uzależnionym 
„Nowa Nadzieja”
Stowarzyszenie
ul. Mazurska 13B
10-519 Olsztyn
663 470 960
m.seferyn@wp.pl
Mariusz
Seferynowicz
663 470 960
Świetlica środowiskowa,
poradnictwo
psychologiczne                    i rodzinne, socjoterapia grupowa dzieci, interwencje w środowisku, pomoc socjalna,
wsparcie dla ofiar
przemocy                   
w rodzinie, organizacja wypoczynku dzieci, zajęcia artystyczne, pomoc
w nauce, dożywianie. „Wspieranie Rodziny” – Szkoła dla Rodziców.
 
28
Olsztynek
Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących
  Pomocy DROGA
Stowarzyszenie
ul. Niepodległości 19
11-015 Olsztynek
89 519 44 03
89 519 44 16
stowarzyszenie.droga@wp.pl
Anna Burcz
89 519 44 03
Opracowanie i realizowanie programów dla osób
i rodzin dotkniętych przemocą                    
w rodzinie.
29
Ostróda
ERKON
Stowarzyszenie
ul. Słowackiego
13A/8
14-100 Ostróda
785 425 131
Erkon.ostroda@gmail.com
Barbara Gąsak
55 232 69 35
Porady prawne, psychologiczne.
30
Pasłęk
Pasłęckie
Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie
Stowarzyszenie
Pl. Grunwaldzki 8    14-400 Pasłęk
603 067 526
akademiapaslek@gmail.com
Joanna
Strzelecka
603 067 526
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, doświadczających  przemocy
i ich rodzin,
działalność informacyjno-edukacyjna w środowisku. lokalnym.
31
Pisz
 
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym            i Pomocy Prawnej „SAPERE AUDE”
 
Stowarzyszenie
ul. 1 Maja 3a
12-200 Pisz
 
720 703 258
pisz@pomocsapereaude.pl
Zbigniew Wróblewski - prezes
516 360  757
Bezpłatna:
- pomoc prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom przestępstwa
- pomoc psychologiczna, psychiatryczna
i psychoterapeutyczna, materialno-rzeczowa
- tłumacz języka migowego.
 
32
Ruciane-Nida
 
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Stowarzyszenie
ul. Kolejowa 2b
  12-200 Ruciane Nida
510 211 940
kierod@op.pl
Alina Kierod
510 211 940
Wsparcie socjoterapeutyczne
i rzeczowe.
33
Tolkmicko
Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej                w Elblągu
 
 
Stowarzyszenie
  ul. Sportowa 1
82-340 Tolkmicko
Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
55 231 63 26 w.107
sekretariat@mgopstolkmicko.pl
Prezes Anna Olszewska
55 642 44 25
- porada I kontaktu
- pomoc prawna
- pomoc psychologiczna
- pokrycie kosztów zw. z kształceniem   w szkołach publicznych,
- finansowanie szkoleń i kursów,
- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby,
- pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia,
- pokrywanie kosztów zakup  żywności lub bonów żywnościowych,
- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu,
- finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
34
Węgorzewo
 
Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym             i Pomocy Prawnej SAPERE AUDE
Stowarzyszenie
ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo
 
720 703 257
wegorzewo@
pomocsapereaude.pl
Kazimierz Surowiec
720 703 257
Usługi z zakresu pomocy:
- prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom
im najbliższym,
- psychologicznej, psychiatrycznej, psychoterapeutycznej,
- materialno-rzeczowej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom najbliższym,
- zakupu wartości niematerialnych
i prawnych,
- psychologicznej świadkom i osobom
im najbliższym,
- tłumacza języka migowego.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Łukta
Data utworzenia:2021-07-12
Data publikacji:2021-07-12
Osoba sporządzająca dokument:Michalina Decker
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:555